Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Behandling

De største faktorer som spiller ind på om behandling mod misbrug virker, er hvorvidt, at den misbrugsramte erkender at der er et problem og at de har motivation til at gå i behandling. Det er først her en ændring er mulig.

Derudover er der ikke nogen behandlingsformer som altid virker bedre end andre, og effekten af en behandling, afhænger af, hvad den enkelte person i behandling har brug for. Den nationale definition af social stofmisbrugsbehandling lyder i forlængelse, således:

”Definitionen af social stofmisbrugsbehandling lægger vægt på, at målet med behandlingen vil afhænge af en helhedsvurdering af den enkeltes behov, ressourcer og ønsker. Med udgangspunkt i den enkelte borgers situation omfatter social stofmisbrugsbehandling ikke-medicinske indsatser, der har relevans i arbejdet med behandling af stofmisbruget. Indsatserne har til formål at reducere sociale, psykiske og fysiske barrierer og forstærke borgerens ressourcer for at muliggøre ophør, reduktion eller forebygge en forværring af stofmisbruget eller reducere skader. Indsatsen må derfor planlægges individuelt og i samarbejde med borgeren.

Krav til behandling – hvad kan man som misbrugsramte stille af krav til behandling og behandlingscentre

Hurtig oversigt:

 • ​Alle kommuner har krav på at tilbyde alkohol eller stofmisbrugsbehandling
 • Der er en behandlingsgaranti på 14 dage, dvs. en misbrugsramt skal være startet i behandling inden 14 dage efter henvendelse til kommunen. Dette gælder dog ikke anonym stofmisbrugsbehandling
 • ​Man kan frit vælge et andet tilbud end dem kommunen har tilbudt, dog bliver behandlingsgarantien udsat og de 14 dage gælder ikke længere.

Ifølge serviceloven §101 og sundhedsloven §141 og §142, er et krav at alle kommuner i Danmark skal kunne tilbyde borgere behandling for enten alkoholmisbrug eller stofmisbrug, både medicinsk- og social behandling.

Har kan du danne dig et hurtigt overblik over hvordan det kan forløbe sig:

Bevilling

Det er ens kommune der har ansvaret og som visiterer til den behandling/ afrusning der synes nødvendig. Man har som borger en sikkerhed for at behandlingen/ afrusningen er sat i gang senest 14 efter henvendelse, ved anmodning om døgnbehandling kan sagsbehandlingen tage længere tid.

Udførsel

Man har som borger frit valg i forhold til hvor man ønsker sin behandling. I lovteksten står, at det frie valg er i forhold til sammenlignelige behandlingstilbud - disse tilbud kan være kommunale eller private. Behandlingsgarantien fra falder dog hvis man vælger et

Økonomi

Er man visiteret til behandling/ afrusning er dette vederlagsfrit, dette gælder både den psykosociale- og den medicinske behandling.

Har man luft i økonomien eller en god sundhedsforsikring, så kan man søge direkte i døgnbehandling/ afrusning uden om den kommunale visitation.

Socialstyrelsen har lavet en video som går i dybden med de forskellige trin som man skal igennem før behandlingen starter:​

Hvis du er i tvivl hvilke tilbud der er en mulighed i Danmark, kan du undersøge både private og kommunale muligheder på Tilbudsportalen.​

Forskellige behandlingsmetoder og deres fordele og ulemper

I overensstemmelse med de nationale retningslinjer, anbefaler vi at et misbrugsbehandlingsforløb planlægges i et samarbejde mellem den misbrugsramte (og eventuelle pårørende dertil) og en professionel.

Når man snakker fordele og ulemper ved behandlingsformer, vil vi gøre opmærksom på at det generelt er meget subjektivt. Dvs. at noget som er en fordel for nogle, kan være en ulempe for andre. Derfor skal de fordele og ulemper, der ridses op ved de forskellige behandlingsmetoder, anses som en guideline der kan give nogle tanker til videre refleksion, om hvad der virker, for den som ønsker at komme i behandling, om det er en selv eller ens pårørende.

Ambulant misbrugsbehandling

Hurtigt overblik

 • ​Behandling i hjemmet
 • ​Behandlingsform som ikke er indtrængende i dagligdagen
 • ​Kræver højere grad af eget engagement/motivation
 • ​Ofte vederlagsfri

Ambulant misbrugsbehandling betyder at man bliver behandlet for sit misbrug mens man bor hjemme og lever sit liv (udover forbrug af rusmiddel) videre som man plejer. Det foregår med møder og terapi, som regel uden for arbejdstiden. Sammensætningen af Terapien og behandlingen kan se ud på mange forskellige måder og det er op til det enkelte behandlingssted hvordan de gør det. Hvad der virker i misbrugsbehandling, er subjektivt, og derfor bliver forløb sat sammen forskelligt fra person til person. Ambulant behandling anses som mest egnet til misbrugsramte mennesker, som ikke i høj grad er belastet på andre områder.

Fordele og ulemper

Noget som generelt anses for en fordel ved ambulant behandling, er at man kan få lov til at forsætte sin hverdag, dvs. arbejde, studie, bo med familien osv. uden en større ændring. Man behøves ikke engang fortælle det til nogle, selvom det anbefales at have sin familie med inde over behandlingen for støtte. På den måde kan man undgå at sige det til sin chef, kollegaer og venner, og derved undgår man den skam man kan føle, af at skulle behandles for en afhængighed.

Disse ting kan dog også være en ulempe i nogen situationer. F.eks. kan det blive betydeligt sværere at stoppe med et misbrug, hvis rusmidlet er noget som ofte bliver brugt i ens omgangskreds, da man nemt ville kunne blive udsat for en højrisikosituation. Derudover kan det også virke som en motivationsfaktor at fortælle ens arbejdsplads eller venner, at man er startet i behandling, da der pludselig er nogen, som du står mere eller mindre til ansvar for.

En anden ulempe ved ambulant misbrugsbehandling er, at man under behandling nemmere kan blive påvirket af andre problematikker i livet. Hvis man for eksempel har mange problemer at slås med derhjemme, kan det være svært at fokusere på, at skulle stoppe sit forbrug af rusmidlet. Dette kommer du ikke ud for på samme måde i døgnbehandling, da du mere eller mindre bliver isoleret fra de andre betingelser i livet, så du udelukkende kan fokusere på behandlingen.

Anonym stofmisbrugsbehandling

Hurtigt overblik

 • ​Anonym behandling, uden at skulle opgive navn og cpr-nummer
 • ​Kortere behandlingsforløb
 • ​Ikke omfattet af behandlingsgaranti

Hvis man ønsker et behandlingsforløb hvor der ikke er mulighed for, at nogle vil kunne finde ud af det, kan man vælge et anonymt forløb. En anonym behandling vil være af kortere varighed og mindre intensiv end andre behandlingsformer, og vil som regel bestå af gruppeterapi. Forløbet vil være ambulant, men ift. normal ambulant behandling, hvor man stadig registres som under behandling, bliver du i den anonyme behandling ikke registret nogle steder. Derudover vil du kunne møde op på behandlingsstedet diskret. Forskellen er således at du i en ambulant behandling blot kan lade være at fortælle nogle om behandlingen, men at du stadig vil være registret til behandling, hvor du under den anonyme behandling, ikke er registret. Den anonyme behandling er dog ikke omfattet behandlingsgarantien, men kommunerne er forpligtet til at behandle anmodningen så hurtigt så muligt.

Fordele og ulemper

Igen er fordelene og ulemperne subjektive. Hvis man har brug for et forløb, som ikke er for dominerende i ens hverdag, og hvor det ikke må blive opdaget, er den anonyme behandling en fordel at vælge. Det kræver dog man er engageret, og hvis ens misbrug har for stort et overtag, er det ikke sikkert at den anonyme behandling er tilstrækkelig. I tilfælde af utilstrækkelighed, kan anonym behandling være et springbræt til andre former for behandling, da det kan hjælpe med at åbne øjnene for ens situation.

Døgnbehandling

Hurtigt overblik

 • ​Man bliver bosat på et behandlingscenter over en periode
 • ​Anbefales hvis man har brug for abstinensbehandling/afrusning
 • ​Er godt hvis man ikke har nogle støtte i sit netværk
 • ​Typiske løsning hvis ambulant behandling/dagbehandling har slået fejl

Som ordet siger, er døgnbehandling hvor man kommer i behandling døgnet rundt. Dette foregår på et behandlingscenter, hvor man er under opsyn (det varierer hvor meget), og man kommer væk fra sin hverdag. Hvis der er brug for det, startes døgnbehandlingen med en afgiftningsperiode/abstinensbehandling/afrusning, hvor der under lægeligt opsyn sørges for, at den misbrugsramte trappes ned i forbrug, uden at være udsat for nogen helbredsmæssig fare.

Ligesom med de andre behandlingsmetoder, varierer de behandlingsforløbet som bliver brugt under en døgnbehandling fra sted til sted. Generelt for de fleste steder er dog terapeutiske samtaler, gruppeterapi, samt undervisning og foredrag.

Fordele og ulemper

Også ved døgnbehandling er der fordele og ulemper.

Noget som bliver anset som en fordel er, at man bliver fjernet fra hverdagen, så det er nemmere at fokusere på behandlingen, uden at blive forstyrret af daglige gøremål og eventuelle forstyrrelser som livet kan bringe. Derudover bliver man fjernet fra højrisiko situationer (hvis man f.eks. har en omgangskreds som bruger rusmidlet), som kan give tilbagefald. Den negative side af det er at man under selve døgnbehandlingen ikke lærer hvordan man skal fungere i en hverdag uden stoffer. Det er dog noget som bliver taget højde for i efterbehandling, som de fleste døgnbehandlinger tilbyder.

En anden fordel er at man er under konstant lægeligt opsyn. Dette kan både give noget tryghed til de pårørende, men også en sikkerhed for den misbrugsramte. Man kan dog også komme på afrusning/abstinensbehandling inden en ambulant behandling, hvilket også kaldes en kombinationsbehandling. I sådanne tilfælde er afrusningen i døgndrift og efterfølgende foresætter man resten af misbrugsbehandlingen ambulant.

Ulemperne ved døgnbehandling er forbundet med, hvor stor indflydelse det har på dagligdagen. Det er altså ikke effekten af behandling som er en ulempe, men det at finde motivationen til at tage et så stort skridt, som kan være svært. Det kan virke meget uoverskueligt at starte i døgnbehandling, da man bliver fjernet fra alle sine vante omgivelser, bliver nødt til at tage fri fra arbejde, og kommer hen et helt nyt sted, med nye mennesker. Derudover er misbrug tit forbundet med skam, og da døgnbehandling har en stor effekt på ens hverdag, kan det være svært at holde hemmeligt at man har et misbrug og er i behandling for det. Den positive side ved det er, at når venner og kollegaer ved det, vil de ofte også støtte op om det, og det kan være en motivations faktor.

Dagbehandling

Hurtigt overblik

 • ​Intensiv behandling i ugens løb
 • ​Man bor hjemme
 • ​Mulighed for at blive sammen med sin familie, men kan interferere med arbejdsliv

I dagbehandling bor man hjemme, men møder op på et behandlingssted flere gange om ugen, som regel mellem 3-5 dage. Det er mere intensivt end den ambulante behandling, men mindre intensivt end døgnbehandlingen. Det varierer fra sted til sted, hvornår på dagen behandlingen ligger – med sandsynlighed for at det ligger i dags-timerne. Det kan derfor også godt interferer med arbejdsliv, da behandlingen kan ligge på samme tidspunkt. På den måde kan dagbehandling minde om en arbejdsdag/skoledag, da man møder op et sted i dagtimerne og kommer hjem igen om eftermiddagen/aftenen. Der findes også tilbud om ambulant dagbehandling, som er mindre intensiv end dagbehandling og mere intensiv end ambulant behandling.

Fordele og ulemper

Dagbehandling er mellemvejen mellem døgnbehandling og ambulant behandling. Man bor hjemme og dermed skal man ikke lave en lige så stor omvæltning af hverdagen. Til gengæld er der højere risiko for at komme i en højrisikosituation.

Dertil kan det være at man bliver nødt til at tage fri for sit arbejde da det kan ligge i arbejdstiden, og følgende kan det være svært at holde hemmeligt, hvis man ønsker det. Det kan dog fremme sin egen erkendelse af et problem at indrømme det til sin omgangskreds, og derved hjælpe en med behandlingen.

​Hvad er Pårørende Netværket - Misbrugsportalen

Pårørende Netværket - Misbrugsportalen henvender sig til alle mennesker, som har brug for hjælp og støtte.

Åbningstider​

Mandag – tirsdag

15.00 – 18.00​

Onsdag  - Fredag

18.00 – 21.00​

Weekend og helligdage

lukket

Der tages for​behold for ændringer i åbningstiderne.

Kontaktoplysninger

Pårørende Netværket - Misbrugsportalen

Bagsværd Hovedgade 126, 2880 Bagsværd

Klik her for rutevejledning

Telefon: 7090 9080

E-mail: mail@misbrugsportalen.dk