Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Den motiverende samtale

​Den metodiske tilgang vi bruger i Misbrugsportalens rådgivning hedder Den Motiverende Samtale (MI - Motivational Interviewing). Den motiverende samtale er en meget veldokumenteret metode. I ca. 1800 videnskabelige artikler og 200 kliniske forsøg, er den motiverende samtale blevet sammenlignet med andre metoder. Dette viser, at den især er effektiv i det felt misbrugsportalen arbejder i – afhængighed. For at du kan blive sat bedst muligt ind i den, har vi, udover tilhørende tekst, lavet nogle videoer med Malene Akpuaka Brandt Andersen som underviser i Den Motiverende Samtale og har mange års erfaring med at bruge den. Selve tekstmaterialet er fra Gregers Rosdahl hjemmeside denmotiverendesamtale.dk. Han har et enormt kendskab til metoden, og har stået for undervisningen af mange dem som i dag er førende MI undervisere, blandt andet Malene Akpuaka Brandt Andersen.

Dette modul klæder altså dig på til at benytte MI i din rådgivning.

Metoden læres dog bedst, i takt med at bruge den i praksis. Derfor forventer vi selvfølgelig ikke, at du er ekspert i at bruge den til at starte med, men vi forventer at du tager udgangspunkt i MI-principperne i din rådgivning. På den måde vil du hen ad vejen blive stærkere i metoden.

Ånden i den motiverende samtale

For at få en dybere forståelse af MI og hvorfor Misbrugsportalen har valgt at bruge lige præcis denne metode, er det vigtigt at forstå ånden heri. En fuldkommen forståelse af MI gør det også nemmere for dig at benytte den.

Den Motiverende Samtales essens er anerkendelse af det enkelte individ, samt en tro på at de selv har evnen til at skabe forandring. Vores opgave er blot at motivere rådsøgeren – deraf også navnet på metoden. Den Motiverendes Samtales menneskesyn er i denne forstand parallel med Misbrugsportalens – at mennesker er ressourcefyldte og unikke individer, som selv har den bedste mulighed for at ændre deres egen tilværelse. Nogle gange skal de bare hjælpes lidt på vej.

Det er med andre ord en empowerment strategi, og derfor passer det også perfekt ind misbrugsportalens fokus. Den motiverendes samtales ånd kan inddeles i fire grundværdier. Disse fire grundværdier er følgende: Samarbejde, Accept, Omsorg, og Frembring

Samarbejde​

I samarbejde, menes der at både rådgiver og rådsøger i samtalen, er lige meget på banen. I MI skabes altså ikke et hierarki, hvor vi som rådgiver ved bedst. I stedet arbejder vi sammen med rådsøgeren for i fællesskab at afklare hvad rådsøgeren skal gøre. Hver rådsøger er unik og de kender deres egen unikke situation bedst selv, og det er derfor at samarbejde med rådsøger er så vigtigt i rådgivningen.

I et brugsmæssigt øjemed er dette en øvelse om, at spørge ind til punkter som rådsøger fortæller om. Hvis der for eksempel er noget, som du kan høre at rådsøger snakker ekstra meget om, eller nogle punkter som du kan spotte, kan være problematiske, er det der du kan lægge dit fokus, og I kan i samarbejde gå i dybden med de punkter.

Accept

Rådsøgers føromtalte unikhed, går igen under denne værdi. Da hver rådsøger har deres egne tanker og følelser vedrørende deres egen situation, er det vigtigt at vi accepterer disse. Vi kan således ikke overtrumfe deres syn på tingene, ved at komme med vores egen faglige eller personlige holdning. Vi må i stedet møde og acceptere rådsøger og tage udgangspunkt i deres specifikke situation.

I forbindelse med dette punkt er det vigtigt du forholder dig neutral, dvs. undgår at sige at ting er godt eller skidt. Spørg i stedet rådsøger ind til hvad de siger, og find ud af om de synes det er godt eller skidt, og hvorfor de synes sådan eller reflekter på hvad de siger, så I kan skabe en dialog. På den måde accepterer vi hvordan de har det, og de kan selv komme tættere på forandring.

Omsorg/medfølelse

Omsorg i Den Motiverende Samtale skal forstås som et fokus på rådsøgerens trivsel og velvære. Vi ønsker altså at motivere rådsøger til at ændre deres situation, om det blot er en lille smule. Vi er her for den rådsøgende og skal vise dem, at vi vil dem godt, og at vi forstår deres situation. Vi forsøger ikke at smide løsninger hen over hoved på dem, men ønsker i stedet at forstå dem og hjælpe dem til, at de selv kan finde de løsninger og veje der er rigtige for dem. Med andre ord føler vi med dem, og ønsker det bedste for dem.

Det er hårdt at være i den situation rådsøger er i – det er sandsynligvis derfor de har ringet til jer – men personer som lever i misbrug eller er pårørende til en misbrugsramt, er ofte enormt hærdede. Lad være med at behandle rådsøger som et offer ved eks. at sige: ”det er da også synd for dig…”, men vis i stedet empati, omsorg og forståelse over for deres situation, som eksempel ”det lyder svært at være i…” eller ”Det lyder som at det tærer på dig…”.

Frembring

Som det fremgår har Den Motiverende Samtale et stort fokus på den rådsøgende, og det er ikke anderledes i den sidste værdi. Værdien ”frembring” står for at få rådsøger selv til at argumentere for og ytre måder de kan forandre deres situation til det bedre. Når de ser deres egen logik i det, og selv er kommet frem til løsningen, er der større sandsynlighed for at de fører det ud i livet.

Hvis du bruger resten af værdierne i Den Motiverende Samtale, kommer dette sandsynligvis af sig selv. Som rådgiver fungerer du, i Den Motiverende Samtale, som en samtalepartner, som rådsøger kan spille bold op ad. Du hjælper dem med at finde det frem i dem, som er vigtigt for dem, og lægge mindre vægt på de ting som de ikke ønsker at lægge vægt på længere. På den måde finder de selv frem til hvordan de gerne vil være i deres liv, og hvad de gerne vil gøre i den situation de står i.

Redskaber og værktøjer

I MI arbejdes der med fire værktøjer, som dybest set er forskellige sproglige måder at reagere på rådsøger. Værktøjerne hænger selvfølgelig tæt sammen med MI’s ånd, men hvor ånden beskriver hvordan man forholder sig til rådsøger, giver værktøjerne noget helt reelt at bruge i samtalen. Værktøjerne er: Åbne spørgsmål, bekræftende udsagn, refleksioner og opsummeringer.

Åbne spørgsmål

Dette er en god taktik til at få rådsøger til selv at komme på banen og reflektere. Når rådsøger reflekterer over deres situation, får de bedre mulighed for at forstå den. Det giver også os mulighed, for at høre hvad rådsøger selv synes er vigtigt, og vi kan forsøge at gå mere ind i de emner. Åbne spørgsmål er spørgsmål som ikke giver mulighed for ja/nej svar.

Bekræftende udsagn

Med bekræftende udsagn lægger du fokus på rådsøgers ressourcer, styrker og gode intentioner.

Bekræftende udsagn er som regel refleksioner, som spejler noget, som rådsøger netop har sagt. Dets funktion er at gøre individet klar over deres præstationer, og vise dem at de har ressourcer.

​Refleksioner

Refleksioner kommer til udtryk med en spejling af hvad rådsøger har sagt. Det viser respekt og opmærksomhed over for rådsøgeren, samt at man lytter til hvad de siger, og har en forståelse for det. Det åbner ofte op for at rådsøgeren bliver mere selvsikker på hvad de siger, og derved forsætter.

En reflektion kan være:

​Opsummeringer

Opsummering bruges til at bringe det som rådsøger har haft mest i fokus mens de har talt, frem i lyset. Dvs. at hvis de har haft sidespring, eller har givet rigtig meget information, kan det hjælpe med at holde fokus. Det bruges også som afrunding på en samtale, for at minde om hvad i har snakket om.

En opsummering kan være:

​De 4 processer i MI

Udover værktøjerne, bruger vi i Den Motiverende Samtale fire processuelle begreber til at opbygge samtalen. Samtalen bliver i denne forstand opfattet som en motivationsproces, som der bør være fokus på for at skabe progression. MI processerne er følgende: Engagere/opbyg relation, Fokusere, Frembring og Planlægge.

Engagere/opbyg relation

I den første proces handler det for os som rådgiver om at sikre, at rådsøger føler sig tilpas og engageret i vores samtale. At de simpelthen har lyst til at deltage i og bidrage til samtalen. Vi skaber en god arbejdsrelation. I pressen her bliver du klogere på, hvad der rører sig i rådsøger og i rådsøgers liv, og du sikrer dig, at du viser rådsøger, at du er både empatisk og accepterende - at du er villig til at “gå ind i deres bold”, som Malene nævner i sine videoer. Åbne spørgsmål og refleksioner er gode redskaber til dette. Alt afhængig af hvor meget rådsøger har på hjerte, så behøver denne proces ikke at tage lang tid, før I kan bevæge jer videre til 2. proces.

Fokuser

Når du har har vist rådsøger, at du er interesseret og accepterende, og rådsøger er blevet tryg og engageret i samtalen, har du sandsynligvis fået en god ide om de problematikker som er i personens liv. Der er også en stor sandsynlighed for at der er rigtigt mange problematikker, nogle større end andre.

Derfor har du brug for den anden proces: At finde fokus.Det er i denne motivationsproces du sammen med rådsøger beslutter hvad i ønsker at snakke om. Hvilke ting har rådsøger eksempelvis snakket mest om, eller er der nogle ting som rådsøger bliver ved med at komme tilbage til? Vi tydeliggør her hvilket emne samtalen skal handle om. Her kan opsummeringer være rigtigt brugbare.

Et eksempel kan være: “Så der sker mange ting i dit liv. Du fortæller, at dine børn ikke vil se dig mere, fordi du stadig taler med deres far, at din økonomi er hårdt belastet, og at du er begyndt at overveje, om du skal til at have en anden tilgang til dine børns fars misbrug. Af alle de ting, hvad giver så bedst mening for dig, at vi bruger vores tid i dag på?”.

Frembring

Under denne proces, er målet at få rådsøger til selv at indse og argumentere for deres præmis for forandring, samt at finde deres egne styrker og motivation. Det er her, at du sætter alt ind på at få forandringsudsagn frem i rådsøgers sprog.

Her bliver dine samtaleværktøjer vigtige. Du stiller åbne spørgsmål til fx: “Hvordan kan det være, at du overvejer at gøre noget nyt?” Og du laver refleksioner, som tager fat i deres forandringsudsagn. Fx “Så du kan se, at dit liv vil blive nemmere, hvis du får lavet den her ændring.”

Planlæg

Når rådsøger har sagt så mange forandringsudsagn, at de ikke er i tvivl længere om, at de gerne vil lave en forandring i deres liv, kan du begynde, i samarbejde med dem, at planlægge det videre forløb. Hvordan tænker de, at forandringen skal ske? Hvad vil de gøre? Har de nogle tidligere erfaringer, som de kan bruge? Hvad har før virket? Det er vigtigt her at vi stadig lader rådsøger bestemme hvad de gør, og at det forsat er deres ekspertise på deres liv og situation, som vi hjælper dem med at finde frem.

Samtaleprocesserne foregår i en motiverende samtale ikke nødvendigvist lineært. Der kan være behov for at genbesøge tidligere processer fx for at blive helt sikker på, at vi har valgt det rigtige fokus. Eller hvis vi mærker, at rådsøger bliver mindre engageret i samtalen.

Hver samtale er unik, og det er vores opgave som rådgiver at tilpasse os rådsøgers behov og tilgang til den situation, som de står i.

Kort opsummeret virker processerne i samtalen som følgende: som det første viser du rådsøger, at du er værd at tale med, så de ønsker at engagere sig i samtalen. Efterfølgende fokuserer du på de problemer som virker vigtigst at få snakket om, hvorefter du igennem samtale får rådsøger til at frembringe udsagn om at ændre adfærd, så de får afklaret, hvordan de ønsker at deres situation skal se ud. Til sidst, planlægger du sammen med rådsøger hvordan de vil ændre deres situation.

I følgende video vil Malene gennemgå hvordan processerne udfolder sig i kontekst, og give flere eksempler på de forskellige processer.

I videoen bliver de fire processer omtalt i forbindelse med samtaleforløbende. Vær opmærksom på at det ikke kun er i samtaleforløb, at du kommer til at bruge processerne. De kommer højst sandsynligt til at udspille sig i de fleste af dine samtaler i større eller mindre grad, også på akuttelefonen. Det er kun planlæg som du ikke altid kommer ud for at nå til på akuttelefonen - nogle gange ringer folk også bare for at snakke, og de ønsker ikke at skulle til at planlægge, hvordan de skal skabe forandring. Ikke desto mindre vil processerne ofte være nemmere at bruge og få øje på i et samtaleforløb, da du har tid til at forberede dig på hvordan du vil bruge dem.​

​Hvad er Pårørende Netværket - Misbrugsportalen

Pårørende Netværket - Misbrugsportalen henvender sig til alle mennesker, som har brug for hjælp og støtte.

Åbningstider​

Mandag – tirsdag

15.00 – 18.00​

Onsdag  - Fredag

18.00 – 21.00​

Weekend og helligdage

lukket

Der tages for​behold for ændringer i åbningstiderne.

Kontaktoplysninger

Pårørende Netværket - Misbrugsportalen

Bagsværd Hovedgade 126, 2880 Bagsværd

Klik her for rutevejledning

Telefon: 7090 9080

E-mail: mail@misbrugsportalen.dk